Ur SVIFs bildarkiv.
Ur SVIFs bildarkiv.Riksidrottsmuseet

 

 

 Förändringar i föreningens styrelse
 

  Den 6 maj 2015 ägde SVIF:s årsmöte
  rum. Under mötet avtackades föreningens
  mångårige ordförande Jan Lindroth samt
  den mångårige styrelseledamöten Leif
  Yttergren av från sina uppdrag. Jan har,
  som ordförande i sammanlagt 39 år, varit
  drivande i föreningen alltsedan den
  bildades. Leif har under sina år i styrelsen
  innehaft flera förtroendeuppdrag, bland
  annat som sekreterare för styrelsen och
  som redaktör för föreningens årsbok.

   Ny ordförande är den för många
  välbekante Karl Örsan, även han med
  mångårig erfarenhet av styrelsens arbete.

  Samtidigt välkomnas Nils-Olof Zethrin och
  Christer Ericsson som nya
  styrelseledamoter. Mer information om
  styrelsens fortsatta arbete kommer att
  publiceras efter att det konstituerande
  styrelsemötet ägt rum.


 
  SVIF:s årsbok: ett idrottshistoriskt
  arkiv?

   Varje år sedan utgivningen inleddes 1981
  har SVIF:s årsbok utgjort det kanske
  enda samlade forumet för vetenskapliga
  artiklar med idrottshistoriskt tema.  

   Årsboken är i många slag en unik källa till
  idrottshistorisk kunskap. För att
  underlätta för den som söker kunskap om
  de publikationer som utkommit under
  åren och för att synliggöra SVIF:s insatser
  för att förmedla idrottshistorisk kunskap
  publiceras här en översikt av de artiklar
  som utgivits sedan starten i kronologisk
  ordning. SVIF:s årsböcker kan köpas från
  föreningen, alternativt återfinnas i
  välsorterade bibliotek.


 

ARKIVERADE NYHETER

Smakprov ur SVIF:s årsbok 2012

För den som är nyfiken på innehållet i SVIF:s senaste årsbok presenteras här ett smakprov: Karolina Wiells uppsats "Kvinnorna gör entré. Simning som kvinnlig OS-gren 100 år".  

Ny form för föreningens årsskrift: Idrott, historia och samhälle
2012-06-04

Svenska idrottshistoriska föreningens
(SVIF:s) årsskrift Idrott, historia och
samhälle
har alltsedan starten 1981 hållit
en hög vetenskaplig kvalitet. För att
säkerställa kvaliteten även i fortsättningen
har tillträdande redaktörer, Paul Sjöblom och Helena Tolvhed, tillsammans med SVIF:s
styrelse fattat beslutet att omvandla Idrott, historia och samhälle
till en peer-reviewskrift.

Omvandlingen sker mot bakgrund
av ett förändrat vetenskapligt landskap,
där vikten av referentgranskade
publikationer betonas allt mer.

  En målsättning med den "nya" årsskriften är
  att bredda idrottsbegreppet och utöver
  traditionell idrottshistoria i större omfattning
  framöver också publicera artiklar som berör
  lek, friluftsliv och kroppskultur etcetera. En
  annan målsättning är att bredda det
  geografiska området till att utöver svenska
  perspektiv även få in fler skandinaviska och
  även internationella (varför vi tillåter
  flera språk).

  Redaktionskommittén fortsätter nu arbetet
  med att utveckla årsskriften som ett
  centralt vetenskapligt forum för idrotts-
  historia. I den första nya upplagan som
  beräknas komma i slutet av 2012 ämnar vi
  blanda referentgranskade artiklar med mer 
  populärvetenskapligt hållna. Därtill kommer
  inslag av debattkaraktär, recensioner och
  konferensrapporter.

 

  Praktiska råd och tips för hobbyforskaren
2008-06-11

Den för oss alla välkände Jan Lindroth har under många år varit en mycket aktiv idrottsforskare. Nu får även andra möjlighet att följa i hans fotspår. SVIF:s hemsida har fått förmånen att kunna publicera Lindroths skrift "Vägen till den akademiska uppsatsen", en handbok i idrottsvetenskapliga studier. Målgruppen är den akademiske uppsatsförfattaren, men även hobbyforskaren torde, med vissa modifieringar, ha god nytta av handledningen i sitt idrottshistoriska värv. SVIF:s hemsida tackar Jan för möjligheten att kunna publicera denna skrift.

Handboken hämtar du här!
(Du behöver Acrobat reader)

 

Tillbaka till förstasidan