SVIF-Priset tilldelades 2015 Jonny Hjelm med följande motivering:

”... för att dels ha genomfört egna studier med tyngdpunkt på den kvinnliga fotbollens historia i Sverige, dels genom kritisk granskning ha berikat bilden av idrottsvetenskaplig forskning i övrigt.” 

Jonny Hjelm

   
   
 

1997 inrättade Svenska idrottshistoriska föreningen ett pris att delas ut till "välförtjänta personer som gjort stora insatser som kulturminnesvårdare inom idrottsområdet och/eller som idrottshistoriska forskare". Pristagaren kan vara professionell eller amatör i sin yrkesroll eller som forskare och han/hon kan premieras för längre sammanhållna insatser eller för enskild insats av stor betydelse.

Prissumman, som är på 10 000 kronor, kan enligt riktlinjerna för priset delas på personer, vilket hitintills skett vid ett tillfälle. Dessutom erhåller mottagaren ett inramat diplom med fullständig motivering. Priset delas ut på föreningens årsmöte.

SVIF-styrelsen har en mindre arbetsgrupp som hanterar ärendet i alla dess former. Gruppen upprätthåller en lista med potentiella pristagare av olika kaliber, professionella forskare eller amatörhistoriker. Men där finns även plats för intressanta personligheter som inte nödvändigtvis behöver höra till någondera gruppen men som på ett eller annat sätt gjort någon märkvärdig insats som kulturminnesvårdare i ämnet idrottshistoria.

Eftersom SVIF-Priset är en stående punkt på styrelsemötets dagordning kan samtliga ledamöter nominera nya namn till listan närhelst. Vidare kan namn tas bort från listan på någons begäran, inte ofta utan diskussion dock. När det närmar sig beslut ventilerar styrelseledamöterna olika kandidaturer, väger för och emot, för vilken gärning just denna person premieras, är det för ett samlat material, en insats som spänner över flera år eller en enstaka publikation. Arbetsgruppen får sedan i uppdrag att formulera motiveringar som slutligen antas av styrelsen vid sista sammanträdet före årsmötet.

Nomineringar:

Styrelsen mottar gärna förslag på tänkbara kandidater för SVIF-priset. Skicka ditt förslag med motivering till antingen Jan Lindroth (jan.lindroth@historia.su.se) eller Karl Örsan (karl.orsan@rf.se). Nomineringen skall innehålla en motivering om inte mer än 15 raders text.Tidigare pristagare:

1997
Birger Jönsson, Helsingborg

"...för sitt envetna arbete med att entusiasmera landets idrottshistoriska sällskap i sin dagliga verksamhet beträffande dokumentation och utställningar samt aktiv pådrivare av samarbete mellan sällskapen manifesterat i idrottshistoriska konferenser."

Olle Halldén, Stockholm
"Olle Halldén är beteendevetare och läraren som låtit sina humanistiska intressen blomstra. Det visar på en imponerande bredd i det idrottsliga och vetenskapliga engagemanget. Han är en värdig mottagare av SVIF:s första idrottshistoriska pris."

1998
Inga Löwdin, Uppsala

Bakgrund med många meriter, framförallt som ledare.
"Men meriter av detta slag räcker givetvis inte till för att få SVIF:s pris - det kan vara en god bakgrund. Ett pris förutsätter direkta insatser för idrottshistoria och idrottslig kulturminnesvård. Sådan har Inga gjort sedan länge. Hon har varit en plikttrogen och entusiastisk ledamot av SVIF-styrelsen sedan 1983, vice ordförande sedan 1985. Men framför allt har hon varit ordförande i Upplands idrottshistoriska sällskap - och det sedan starten. Här har mycket uträttats som bär Ingas signatur. Det är den samlade insatsen under många år - och vi förmodar att mycket återstår för Inga i den föreningen - som i det här sammanhanget gjort intryck. Till bilden hör att Inga deltagit vid olika möten i idrottshistoriska sammanhang och där tillfört diskussionen mycket värdefullt genom erfarenheter vunna utifrån hennes egen kula på Upplandslätten."

1999
Stig Axelsson, Södertälje

"...först som sist får han priset som upphovsman och eldsjäl bakom racketmuseet i Södertälje."

2000
Jens Lind, Stockholm

"...för en filmisk essä som på ett initierat och kärleksfullt vis med oväntade vinklingar populariserat svensk idrottshistoria" i TV-dokumentären "Den allvarsamma leken."

2001
Åke Mattisson, Blekinge

"...för sitt hängivna idrottshistoriska arbete manifesterat i ett ansenligt antal populärhistoriska skrifter, i synnerhet med anknytning till Blekinge."

2002
Mats Hellspong, Stockholm

"...för att han är den professionella humanistiska forskaren utanför de historiska institutionerna som i störst omfattning ägnat sig åt idrottshistorisk forskning."

2003
Åke Jönsson, Landskrona

"...för omfattande populärvetenskaplig forskning med idrottshistoriska publikationer av hög klass som resultat."

2004
Nils-Olof Zethrin, Stockholm och Amanda Creutzer, Stockholm
"...för deras gemensamma arbete med det så kallade 'Skyltprojektet' som rönte stor uppmärksamhet runt landet i samband med Riksidrottsförbundets 100-årsjubileum."

2005
Gunnar Persson, Stockholm
"...för ett omfattande, originellt och stilistiskt sobert författarskap med koncentration på fotbollens utveckling under 1900-talet."

2006
Ture Vidlund, Stockholm
"...för sin långa gärning som olympiahistoriker med värdefulla insatser som forskare, organisatör och allvetare."

2007
Christian Lindstedt, Göteborg
"...för en omfattande studie som skildrar den tidiga maratonlöpning och opinionsbildningen i Sverige på ett samtidigt populärt och vetenskapligt fullödigt sätt, där grenens pendling "Mellan heroism och idioti" (bokens titel) inlevelsefullt åskådliggörs."

2008
Kjell Fredriksson, Karlstad/Björn Persson, Stockholm

Kjell Fredriksson:
"Hans särart framträder i synnerhet i rollen som brobyggare mellan idrotten och det omgivande samhället; kulturlivets institutioner, den akademiska världen och massmedia."

Björn Persson: "Mest meriterande... är emellertid hans långa svit av årliga publikationer ägnade att tematiskt belysa huvudstadens idrottsliv; evenemang, anläggningar, ledare, organisationer och så vidare."

2009
Ove Karlsson, Stockholm
"... för att i decennier ha varit ledande inom historisk idrottsstatistik kännetecknad av höga krav på precision och fullständighet samt som oöverträffad kännare av olympisk historia."

2010
Kjell E. Eriksson, Malmö
"... för att han som redaktör för webbtidskriften "idrottsforum.org" initierat och entusiastiskt förmedlar aktuell information från den idrottsvetenskapliga forskarvärlden, inklusive ämnesområdet idrottshistorias intressanta och viktiga nisch."

2011
Håkan Sandblad, Göteborg

”... för att lyft fram och med stor kunskap presenterat den idrottsliga kulturen i tillbakablickande radioprogram för en större allmänhet.”

2012
Torbjörn Andersson, Malmö
”... för uthållig, på en gång bred och djuplodande forskning i svensk fotbollshistoria.”

2013
Bill Sund, Stockholm
”... för sin breda akademiska gärning där svensk idrottshistoria infogas i ett teoretiskt historiesociologiskt och internationellt perspektiv, senast manifesterat i en publikation om svensk cykelsport.”

2014
Susanna Hedenborg, Malmö
”... för allsidigt och djupgående studium av hästsportens historiska utveckling i Sverige kombinerat med omfattande internationellt samarbete.”

 

 

 

Tillbaka till förstasidan